Đăng nhập

15/05/2017

Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017

 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2016-2017 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục kỳ báo cáo cuối năm học 2016-2017.

 (chi tiết xem trong Công văn số 2007/BGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 05 năm 2017) tại đây

 

08/08/2016

Báo cáo tốt nghiệp THPT năm học 2015 - 2016

 

Đến nay, việc phúc tra, phúc khảo của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2015 - 2016 đã xong, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường khẩn trương cập nhật số liệu vào kỳ báo cáo cuối năm học 2015 - 2016. Với một số sở chưa hoàn thiện kỳ báo cáo cuối năm này đề nghị khẩn trương tiến hành thu thập, rà soát số liệu theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1911/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2015 - 2016.

 

05/05/2016

Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2015-2016

 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2015-2016 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục kỳ báo cáo cuối năm học 2015-2016.

 

(chi tiết xem trong Công văn số 1911/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 04 năm 2016)  tại đây.

15/12/2015

Triển khai kỳ báo cáo giữa năm học 2015-2016

 

Nhằm hỗ trợ một số sở triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục kỳ giữa năm học 2015-2016, chúng tôi đã khai báo thêm kỳ báo cáo này trên hệ thống, căn cứ vào nhu cầu của mình các sở xây dựng kế hoạch. 

Lưu ý: Các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hồ sơ trường và lưu lại, các sở tự định nghĩa biểu đầu ra theo mã tiêu chí để khai thác số liệu.

04/09/2015

Triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016

 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ đầu năm học 2015-2016 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục kỳ báo cáo đầu năm học 2015-2016.

 

(chi tiết xem trong Công văn số 4525/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 9 năm 2015)  tại đây.

03/08/2015

Hướng dẫn xử lí tình trạng sai số liệu của kỳ cuối năm 2014-2015

 

Nhằm đồng bộ dữ liệu, đảm bảo tính đúng đắn số liệu của các biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nếu thấy số liệu chưa đúng với tình hình thực tế thì thực hiện như sau:

1. Cấp Sở: Yêu cầu cấp phòng/trường tổng hợp lại số liệu (cho tổng hợp lại rồi gửi lên luôn);

2. Cấp Phòng: Yêu cầu các trường tổng hợp lại số liệu (cho tổng hợp lại rồi gửi lên luôn);

3. Cấp Trường: Gửi lại ngay số liệu lên cấp trên khi được yêu cầu tổng hợp lại;

4. Cấp sở/phòng thực hiện tổng hợp số liệu vào phiên bản mới hoặc nhấn nút Tổng hợp lại trong phiên bản sẵn có;

5. Cấp sở/phòng gửi lại số liệu lên cấp trên.

30/07/2015

Báo cáo thống kê tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015

 

Nhằm thu thập dữ liệu về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 và đồng bộ dữ liệu với các thông tin về học sinh, giáo viên cơ sở vật chất...Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở chỉ đạo các trường nhập dữ liệu vào kỳ báo cáo cuối năm học 2014-2015.  

09/06/2015

Thay đổi đơn vị tính trong biểu tài chính

 

Theo đề nghị của nhiều đơn vị, chúng tôi đã thay đổi đơn vị tính trong biểu tài chính từ nghìn đồng sang đồng. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị cập nhật nội dung mới này. 

15/12/2014

Về việc hỗ trợ thu thập kỳ báo cáo giữa năm

Do việc đánh giá hồ sơ trường kỳ báo cáo giữa năm mất khá nhiều thời gian, dự kiến đầu tháng 1/2015 mới xong nên chúng tôi chính thức thông báo để các sở chủ động dùng chương trình EMIS cũ để thu thập số liệu. Trong kỳ báo cáo giữa năm tới hệ thống sẽ tích hợp đầy đủ. 

 

27/11/2014

Với mục đích giúp người thực hiện công tác thống kê báo cáo cung cấp số liệu cho các lãnh đạo hoặc các đơn vị khác cần sử dụng số liệu thống kê, hệ thống cung cấp chức năng đưa số liệu ra trang chủ  cho phép người làm thống kê có thể chọn lọc và tổng hợp các số liệu sau đó đưa số liệu đó hiển thị ở trang chủ. Các lãnh đạo hoặc các đơn vị khác cần lấy số liệu sẽ được cấp tài khoản và chỉ cần đăng nhập vào hệ thống sẽ thấy ngay các số liệu mà người thống kê đưa ra. 

Để thực hiện đưa số liệu ra trang chủ người sử dụng thực hiện như sau:

- Tự định nghĩa biểu mẫu để đưa ra trang chủ

- Đưa biểu mẫu hiển thị ra trang chủ.

- Tạo tài khoản cho lãnh đạo và người xem của đơn vị khác

Chi tiết hướng dẫn sử dụng vui lòng nhấn vào  Hướng dẫn đưa số liệu ra trang chủ để tải về!

06/11/2014

 

Một số lưu ý khi nhập và gửi số liệu:

 

- Đối với các trường Đạt chuẩn quốc gia yêu cầu trước khi gửi số liệu lên cấp trên cần vào chức năng "Thông tin trường" xem lại thông tin đạt chuẩn đã đúng chưa và cập nhật lại cho đúng rồi mới gửi số liệu, tránh tình trạng khi gửi số liệu rồi mới cập nhật thì khi cấp trên tổng hợp số liệu trường đó sẽ không được tính là đạt chuẩn.

 

- Trong trường hợp Trường đã gửi số liệu lên cấp trên mới phát hiện ra  chưa cập nhật thông tin đạt chuẩn thì cần xin phép cấp quản lý "Yêu cầu tổng hợp lại" sau đó tiến hành cập nhật thông tin đạt chuẩn và gửi lại Hồ sơ trường.

 

- Đối với thông tin ở sheet Điểm trường trong Hồ sơ trường, nếu trường nào không có điểm trường phụ thì không cần nhập sheet này

 

06/10/2014


Hệ thống đã cập nhật các Hồ Sơ Phòng/Sở. Đề nghị các Phòng/Sở tiến hành nhập số liệu vào hồ sơ trên hệ thống và gửi lên cấp quản lý của mình.
Để tiến hành nhập số liệu thực hiện như sau:
Bước 1. Đăng nhập và nhấn vào Menu "Kỳ báo cáo"
Bước 2. Nhấn "Tổng hợp" hoặc "Xem phiên bản" và mở một phiên bản ra (nếu đã tổng hợp hợp rồi)
Bước 3. Chọn biểu Hồ sơ Phòng sở tương ứng để nhập số liệu

Ngoài ra các Phòng/Sở lưu ý: Đối với Biểu bỏ học và Biểu tổng hợp, do chưa có số liệu của năm trước nên một số chỉ tiêu như "Tăng giảm so với kỳ đầu năm trước", v.v.. thì các đơn vị tự nhập số liệu vào.

Các trường có các lớp không thuộc cấp học chính của mình (Lớp nhô).
Ví dụ: Trường Tiểu học (Cấp 1) có thêm các lớp Mầm non, Trường Tiểu học có thêm các lớp THCS, Trường THPT có thêm các lớp GDTX, v.v.. vui lòng tham khảo hướng dẫn nhập dữ liệu tại đây
Hướng dẫn nhập số liệu Lớp nhô

HOTLINE : 1800 8000 nhánh số 1 | >> Đánh giá <<